Gjeni vendvotimin Online

Publikuar më

Qytetarët me të drejtë vote mund të gjejnë vendvotimin e tyre edhe online, duke shtypur numrin personal të letërnjoftimit.

Klikoni nyjen për të gjetur lokacionin tuaj për të votuar në ditën e nesërme:
http://eomp.kqz-ks.org/VCChangeRequests/Index

Nëse në këtë e gjeni vendvotimin, atëherë emri i juaj patjetër duhet të gjendet edhe në regjistrin e vendvotuesve në ditë e votimit.

Komentet